مطلب جدید

 

با توجه به نقش مهم و اثرگذار نشریات علمی دانشجویی در مسیر تولید علم و دانش افزایی و پیشرفت علمی دانشگاه و کشور، بدینوسیله اولین شماره نشریه دانشجویی بردار با مطالب متنوع در زمینه های معماری، فناوری اطلاعات، معرفی مشاهیر، گیاهان داروئی و ...... تقدیم میگردد.

بردار را بخوانید و به دوستان خود نیز معرفی کنید.

اولین شماره نشریه

 

عملیات: ایمیل | لینک ثابت |